CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Vietnamese Specialty Coffee  là một công ty tư vấn chuyên nghiệp và phát triển phần mềm tuỳ chỉnh (“Dịch vụ”) được cung cấp thông qua Vietnamese Specialty Coffee (the “Trang web”).  Dịch vụ được sở hữu và vận hành bởi 4MGI LLC (“Công ty”, “chúng tôi (us)” và “chúng tôi (we)”).

VUI LÒNG ĐỌC KĨ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY. BẰNG CÁCH TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY, BẠN THỪA NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC, HIỂU VÀ ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY VÀ ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐÓ, HÃY THOÁT TRANG NÀY VÀ KHÔNG TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY.

 1. GIỚI THIỆU

  1.1 Công ty cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng trang web và dịch vụ của chúng tôi (“người dùng” hoặc “bạn”).

  1.2 Chính sách này áp dụng khi chúng tôi đóng vai trò là người kiểm soát dữ liệu đối với dữ liệu cá nhân của bạn, nói cách khác, khi chúng tôi xác định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân đó.

  1.3 Điều khoản dịch vụ. Việc sử dụng Dịch vụ của Công ty phải tuân theo các điều khoản trong Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, được kết hợp và trở thành một phần của Chính sách quyền riêng tư này. Bằng cách sử dụng Dịch vụ của Công ty, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

  1.4 Việc bạn sử dụng Dịch vụ Công ty phải tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này (“Chính sách quyền riêng tư”).

  1.5 Chúng tôi liên tục cố gắng tìm ra những cách mới để nâng cao trải nghiệm của bạn với Dịch vụ Công ty và đôi khi chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này để phản ánh những thay đổi trong thực tiễn bảo mật của chúng tôi. Bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ và kiểm tra ngày “Cập nhật lần cuối” ở đầu Chính sách quyền riêng tư để biết phiên bản mới nhất. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn tại đây, qua email hoặc bằng phương tiện thông báo thông qua Trang web, Ứng dụng hoặc bất kỳ phần nào khác của Dịch vụ Công ty.

 2. CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

  2.1 Trong Phần 2 này, chúng tôi đã đặt ra:

  a. Các loại dữ liệu cá nhân chung mà chúng tôi có thể xử lý;

  b. Mục đích mà chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân

  c. Cơ sở pháp lý của việc xử lý.

  2.2 Các loại và cách sử dụng thông tin được thu thập. Công ty thu thập hai loại thông tin về bạn, “Thông tin nhận dạng cá nhân” và “Thông tin phi cá nhân”.

  Thông tin cá nhân

  2.3 Thông tin nhận dạng cá nhân là thông tin nhận dạng một người cụ thể. Khi bạn tham gia vào một số hoạt động nhất định thông qua Dịch vụ Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tạo tài khoản, gửi phản hồi hoặc tham gia Dịch vụ Công ty (gọi chung là “Hoạt động nhận dạng”), chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhất định về bản thân bạn. Nếu bạn chọn tham gia vào Hoạt động nhận dạng, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân nhất định về bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại và/hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi, để tạo tài khoản của hồ sơ, gửi thông tin liên lạc về họ cho bạn và điền biểu mẫu cho các giao dịch trong tương lai.

  a. Nếu bạn đăng ký Dịch vụ công ty thông qua bên thứ ba (chẳng hạn như Facebook hoặc Google) thì Công ty có thể nhận Thông tin nhận dạng cá nhân từ bên thứ ba đó và bằng cách sử dụng Dịch vụ công ty, bạn đồng ý với việc nhận Thông tin nhận dạng cá nhân đó và việc sử dụng thông tin đó theo Chính sách quyền riêng tư này của Công ty.

  b. Chúng tôi có thể sử dụng hoặc chia sẻ Thông tin nhận dạng cá nhân để cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ cho bạn, để cho phép các nhà quảng cáo Bên thứ ba cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ cho bạn, nâng cao hoạt động của Dịch vụ Công ty, cải thiện các nỗ lực tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi, phân tích việc sử dụng Dịch vụ của Công ty và điều chỉnh trải nghiệm của bạn với các bên thứ ba như được cung cấp bên dưới trong Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi cũng có thể sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân để khắc phục sự cố, giải quyết tranh chấp, hoàn thành nhiệm vụ quản trị, liên hệ với bạn, thực thi các thỏa thuận của chúng tôi với bạn, bao gồm Điều khoản dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư này, tuân thủ luật hiện hành và hợp tác với các hoạt động thực thi pháp luật.

  c. Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu về việc bạn sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi (“dữ liệu sử dụng”). Dữ liệu sử dụng có thể bao gồm địa chỉ IP, vị trí địa lý, loại và phiên bản trình duyệt, hệ điều hành, nguồn giới thiệu, thời lượng truy cập, lượt xem trang và đường dẫn điều hướng trang web, cũng như thông tin về thời gian, tần suất và kiểu sử dụng dịch vụ của bạn. Nguồn dữ liệu sử dụng là hệ thống theo dõi phân tích của chúng tôi. Dữ liệu sử dụng này có thể được xử lý nhằm mục đích phân tích việc sử dụng trang web và dịch vụ. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là sự đồng ý của bạn hoặc lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là giám sát và cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi.

  d. Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu tài khoản của bạn (“dữ liệu tài khoản”). Dữ liệu tài khoản có thể bao gồm tên và địa chỉ email của bạn. Nguồn dữ liệu tài khoản là của bạn. Dữ liệu tài khoản có thể được xử lý cho mục đích vận hành trang web của chúng tôi, cung cấp dịch vụ của chúng tôi, đảm bảo tính bảo mật của trang web và dịch vụ của chúng tôi, duy trì sao lưu cơ sở dữ liệu của chúng tôi và liên lạc với bạn. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là sự đồng ý của bạn hoặc lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là giám sát và cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi.

  e. Chúng tôi có thể xử lý thông tin có trong hồ sơ cá nhân của bạn trên trang web của chúng tôi (“dữ liệu hồ sơ”). Dữ liệu hồ sơ có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, ảnh hồ sơ và tên công ty của bạn. Dữ liệu hồ sơ có thể được xử lý nhằm mục đích cho phép và giám sát việc bạn sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là sự đồng ý của bạn hoặc lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là giám sát và cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi.

  f. Chúng tôi có thể xử lý thông tin mà bạn đăng để xuất bản trên trang web của chúng tôi hoặc thông qua các dịch vụ của chúng tôi (“dữ liệu xuất bản”). Dữ liệu xuất bản có thể được xử lý nhằm mục đích cho phép xuất bản đó và quản lý trang web và dịch vụ của chúng tôi. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là sự đồng ý của bạn hoặc lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là giám sát và cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi.

  g. Chúng tôi có thể xử lý thông tin có trong bất kỳ yêu cầu nào bạn gửi cho chúng tôi về hàng hóa và/hoặc dịch vụ (“dữ liệu yêu cầu”). Dữ liệu yêu cầu có thể được xử lý nhằm mục đích cung cấp, tiếp thị và bán hàng hóa và/hoặc dịch vụ có liên quan cho bạn. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là sự đồng ý của bạn hoặc lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là giám sát và cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi.

  h.Chúng tôi có thể xử lý thông tin liên quan đến các giao dịch, bao gồm cả việc mua hàng hóa và dịch vụ mà bạn ký kết với chúng tôi và/hoặc thông qua trang web của chúng tôi (“dữ liệu giao dịch”). Dữ liệu giao dịch có thể bao gồm họ và tên, địa chỉ email được sử dụng làm thông tin đăng nhập, thông tin liên hệ thanh toán, số thẻ tín dụng và mật khẩu. Dữ liệu giao dịch có thể được xử lý nhằm mục đích cung cấp hàng hóa và dịch vụ đã mua và lưu giữ hồ sơ thích hợp về các giao dịch đó. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là việc thực hiện hợp đồng giữa bạn và chúng tôi và/hoặc thực hiện các bước, theo yêu cầu của bạn, để ký kết hợp đồng đó và lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

  i. Chúng tôi có thể xử lý thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi nhằm mục đích đăng ký nhận thông báo qua email và/hoặc bản tin của chúng tôi (“dữ liệu thông báo”). Dữ liệu thông báo có thể được xử lý nhằm mục đích gửi cho bạn các thông báo và/hoặc bản tin có liên quan. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là sự đồng ý của bạn hoặc lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là giám sát và cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi.

  j. Chúng tôi có thể xử lý thông tin có trong hoặc liên quan đến bất kỳ thông tin liên lạc nào mà bạn gửi cho chúng tôi (“dữ liệu thư từ”). Dữ liệu tương ứng có thể bao gồm nội dung giao tiếp và siêu dữ liệu liên quan đến giao tiếp. Trang web của chúng tôi sẽ tạo siêu dữ liệu liên quan đến thông tin liên lạc được thực hiện bằng biểu mẫu liên hệ trên trang web. Dữ liệu thư từ có thể được xử lý nhằm mục đích liên lạc với bạn và lưu giữ hồ sơ. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là sự đồng ý của bạn hoặc lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là giám sát và cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi.

  k. Chúng tôi có thể xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn được xác định trong chính sách này khi cần thiết cho việc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý, cho dù trong thủ tục tố tụng tại tòa án hay thủ tục hành chính hoặc ngoài tòa án. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là việc bảo vệ và khẳng định các quyền hợp pháp của chúng tôi, quyền hợp pháp của bạn và quyền hợp pháp của người khác.

  l. Ngoài các mục đích cụ thể mà chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được nêu trong Phần 2 này, chúng tôi cũng có thể xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn khi việc xử lý đó là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo hoặc để để bảo vệ lợi ích sống còn của bạn hoặc lợi ích sống còn của một thể nhân khác.

  m. Vui lòng không cung cấp dữ liệu cá nhân của bất kỳ người nào khác cho chúng tôi trừ khi chúng tôi nhắc bạn làm như vậy và bạn được người đó cho phép cung cấp dữ liệu đó.

  Thông tin Không Xác Định Danh Tính Cá Nhân

  2.4 Thông tin Không Xác Định Danh Tính Cá Nhân là thông tin không xác định được một người cụ thể. Loại thông tin này có thể bao gồm những thứ như Bộ định vị tài nguyên thống nhất (“URL”) của trang web bạn đã truy cập trước khi đến Dịch vụ công ty hoặc tham gia Dịch vụ công ty, URL của trang web bạn truy cập sau khi rời khỏi Dịch vụ công ty, loại trình duyệt bạn đang sử dụng, địa chỉ Giao thức Internet (“IP”) của bạn, thông tin nhà cung cấp dịch vụ di động, thông tin thiết bị di động hoặc dữ liệu vị trí chung và/hoặc tổng hợp cấu thành Thông tin nhận dạng cá nhân. Chúng tôi và/hoặc Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được ủy quyền của chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin này khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của Công ty bằng các công cụ điện tử như Cookie và đèn hiệu Web hoặc thẻ Pixel, như được mô tả bên dưới trong Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi sử dụng Thông tin Không Xác Định Danh Tính Cá Nhân để khắc phục sự cố, quản lý Dịch vụ của Công ty, phân tích xu hướng, thu thập thông tin nhân khẩu học, tuân thủ luật hiện hành và hợp tác với các hoạt động thực thi pháp luật. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin này với Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được ủy quyền của chúng tôi để đo lường hiệu quả tổng thể của các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

 3. CUNG CẤP DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN CHO NGƯỜI KHÁC

  3.1 Chúng tôi không cho thuê hoặc bán thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho bên thứ ba.

  3.2 Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ thành viên nào trong nhóm công ty của chúng tôi, điều này có nghĩa là các công ty con, công ty mẹ cuối cùng của chúng tôi và tất cả các công ty con của nó trong chừng mực cần thiết một cách hợp lý cho các mục đích và trên cơ sở pháp lý được nêu trong chính sách này.

  3.3 Các giao dịch tài chính liên quan đến trang web và dịch vụ của chúng tôi có thể được xử lý bởi các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ dữ liệu giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của mình trong phạm vi cần thiết cho mục đích xử lý các khoản thanh toán của bạn, hoàn trả các khoản thanh toán đó và giải quyết các khiếu nại và thắc mắc liên quan đến các khoản thanh toán và hoàn tiền đó.

  3.4 Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu yêu cầu của bạn cho một hoặc nhiều nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được chọn thông qua các API được xác định trên trang web của chúng tôi nhằm mục đích cho phép họ kết nối tài khoản của bạn với Dịch vụ của họ, nếu có. Mỗi bên thứ ba như vậy sẽ đóng vai trò là người kiểm soát dữ liệu liên quan đến dữ liệu truy vấn mà chúng tôi cung cấp cho họ. Mỗi bên thứ ba như vậy sẽ cung cấp cho bạn một bản sao chính sách quyền riêng tư của riêng họ, chính sách này sẽ chi phối việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bên thứ ba đó.

  3.5 Công ty có nghĩa vụ khi cung cấp bất kỳ và tất cả dữ liệu của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào là đảm bảo rằng bên thứ ba xử lý hiệu quả dữ liệu cá nhân theo cách phù hợp với chính sách của chúng tôi. Trong trường hợp Công ty bên thứ ba không tuân thủ, Công ty có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý về việc bên thứ ba không tuân thủ và sẽ thực hiện các bước thích hợp để khắc phục tình trạng này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đảm bảo rằng việc xử lý của bên thứ ba sẽ chấm dứt và thực hiện các bước để khắc phục việc xử lý trái phép.

  3.6 Ngoài việc tiết lộ dữ liệu cá nhân cụ thể được nêu trong Phần 3 này, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn khi việc tiết lộ đó là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo hoặc để bảo vệ lợi ích sống còn của bạn hoặc lợi ích thiết yếu của một thể nhân khác. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn khi việc tiết lộ đó là cần thiết cho việc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý, cho dù trong thủ tục tố tụng tại tòa án hay thủ tục hành chính hoặc ngoài tòa án.

  3.7 Chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân để đáp ứng các yêu cầu hợp pháp của cơ quan công quyền, bao gồm cả việc đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi chúng tôi được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của bạn theo cách này trừ khi chúng tôi bị pháp luật cấm làm như vậy. Khi chúng tôi nhận được những yêu cầu như thế này, chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi thực sự tin rằng luật pháp yêu cầu chúng tôi làm như vậy.

 4. GIỚI THIỆU VỀ COOKIE

  4.1 Cookie là một tệp chứa mã định danh (một chuỗi chữ cái và số) được máy chủ web gửi đến trình duyệt web và được trình duyệt lưu trữ. Sau đó, mã định danh sẽ được gửi trở lại máy chủ mỗi khi trình duyệt yêu cầu một trang từ máy chủ.

  4.2 Cookie có thể là cookie “liên tục” hoặc cookie “phiên”: cookie liên tục sẽ được trình duyệt web lưu trữ và sẽ có hiệu lực cho đến ngày hết hạn đã đặt, trừ khi bị người dùng xóa trước ngày hết hạn; mặt khác, cookie phiên sẽ hết hạn vào cuối phiên của người dùng.

  4.3 Cookies do not typically contain any information that personally identifies a user, but personal information that we store about you may be linked to the information stored in and obtained from cookies.

 5. COOKIE MÀ CHÚNG TÔI SỬ DỤNG

  5.1 Chúng tôi sử dụng cookie cho các mục đích sau:

  • Xác thực - chúng tôi sử dụng cookie để nhận dạng bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và khi bạn điều hướng trang web của chúng tôi.

  • Bảo mật - chúng tôi sử dụng cookie như một phần của các biện pháp bảo mật được sử dụng để bảo vệ tài khoản người dùng, bao gồm ngăn chặn việc sử dụng gian lận thông tin đăng nhập và để bảo vệ trang web và dịch vụ của chúng tôi nói chung.

  • Phân tích - chúng tôi sử dụng cookie để giúp chúng tôi phân tích việc sử dụng và hiệu suất trang web và dịch vụ của chúng tôi;

 6. COOKIE ĐƯỢC SỬ DỤNG BỞI NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

  6.1 Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng cookie và những cookie đó có thể được lưu trữ trên máy tính của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

  6.2 Chúng tôi sử dụng Google Analytics để phân tích việc sử dụng trang web của chúng tôi. Google Analytics thu thập thông tin về việc sử dụng trang web bằng cookie. Thông tin được thu thập liên quan đến trang web của chúng tôi được sử dụng để tạo báo cáo về việc sử dụng trang web của chúng tôi. Chính sách bảo mật của Google có sẵn tại: https://www.google.com/policies/privacy/.

 7. QUẢN LÝ COOKIE

  7.1 Hầu hết các trình duyệt đều cho phép bạn từ chối chấp nhận cookie và xóa cookie. Các phương pháp thực hiện việc này khác nhau tùy theo trình duyệt và tùy theo phiên bản. Tuy nhiên, bạn có thể nhận thông tin cập nhật về việc chặn và xóa cookie thông qua các liên kết sau:

  7.2 Việc chặn tất cả cookie sẽ có tác động tiêu cực đến khả năng sử dụng của nhiều trang web.

  7.3 Nếu bạn chặn cookie, bạn sẽ không thể sử dụng tất cả các tính năng trên trang web của chúng tôi.

 8. PHÂN TÍCH

  8.1 Chúng tôi liên tục cải thiện trang web và sản phẩm của mình và chúng tôi sử dụng các công cụ phân tích trang web khác nhau của bên thứ ba để giúp chúng tôi thực hiện điều đó. Chúng tôi quan tâm đến cách khách truy cập sử dụng trang web, công cụ máy tính để bàn, ứng dụng di động của chúng tôi, những gì họ thích và không thích cũng như những vấn đề mà họ gặp phải. Các sản phẩm, công cụ máy tính để bàn và ứng dụng di động của chúng tôi sử dụng các công cụ phân tích để hiểu mô hình sử dụng tính năng, nhằm nâng cao và cải thiện trải nghiệm sản phẩm của bạn, đồng thời cung cấp cho bạn các mẹo và hướng dẫn sử dụng cụ thể. Liên quan đến hoạt động kinh doanh thông thường, cũng như để tăng cường chức năng và nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn, thông tin sử dụng này có thể được liên kết với thông tin cá nhân mà chúng tôi có về người dùng cá nhân. Chúng tôi duy trì quyền sở hữu dữ liệu này và chúng tôi không chia sẻ loại dữ liệu này về người dùng cá nhân với bên thứ ba.

  8.2 Các ứng dụng di động của chúng tôi cũng sẽ sử dụng các công cụ phân tích để giúp thu thập dữ liệu không thể nhận dạng cá nhân về quá trình tải xuống và sử dụng ứng dụng. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin như địa chỉ IP để xác định khu vực vị trí địa lý chung của khách truy cập nhưng thông tin này không tương quan với thông tin cá nhân về người dùng cá nhân. Các tín hiệu web được sử dụng cùng với các công cụ này có thể thu thập dữ liệu như trình duyệt mà một người sử dụng, hệ điều hành nào được sử dụng, tên miền, loại MIME, nội dung nào được tải xuống và nội dung, sản phẩm và dịch vụ nào được xem xét khi truy cập hoặc đăng ký. dịch vụ tại một trong các trang web của chúng tôi hoặc sử dụng một trong các ứng dụng di động của chúng tôi.

  8.3 Thông tin này chỉ được sử dụng để hỗ trợ chúng tôi duy trì các trang web và sản phẩm hiệu quả và hữu ích hơn cho khách hàng của mình. Dữ liệu này sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của bạn hoặc trừ khi luật pháp yêu cầu.

 9. QUYỀN CỦA BẠN

  9.1 Trong Phần 9 này, chúng tôi đã tóm tắt các quyền mà bạn có theo luật bảo vệ dữ liệu. Một số quyền rất phức tạp và không phải tất cả chi tiết đều được đưa vào bản tóm tắt của chúng tôi. Theo đó, bạn nên đọc các luật liên quan và hướng dẫn của cơ quan quản lý để được giải thích đầy đủ về các quyền này.

  9.2 Các quyền chính của bạn theo luật bảo vệ dữ liệu là:

  • Quyền tiếp cận;

  • Quyền hạn chế xử lý;

  • Quyền phản đối việc xử lý;

  • Quyền rút lại sự đồng ý.

  9.3 Bạn có quyền xác nhận xem chúng tôi có xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hay không và khi chúng tôi xử lý, quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân đó cùng với một số thông tin bổ sung nhất định. Thông tin bổ sung đó bao gồm chi tiết về mục đích xử lý, danh mục dữ liệu cá nhân có liên quan và người nhận dữ liệu cá nhân. Với điều kiện các quyền và quyền tự do của người khác không bị ảnh hưởng, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bản sao dữ liệu cá nhân của bạn. Bản sao đầu tiên sẽ được cung cấp miễn phí, nhưng các bản sao bổ sung có thể phải chịu một khoản phí hợp lý.

  9.4 Trong một số trường hợp, bạn có quyền xóa dữ liệu cá nhân của mình mà không bị chậm trễ quá mức. Những trường hợp đó bao gồm: dữ liệu cá nhân không còn cần thiết liên quan đến các mục đích mà chúng được thu thập hoặc xử lý theo cách khác; bạn rút lại sự đồng ý xử lý dựa trên sự đồng ý; bạn phản đối việc xử lý theo các quy tắc nhất định của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành; việc xử lý nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp; và dữ liệu cá nhân đã được xử lý bất hợp pháp. Tuy nhiên, có những loại trừ quyền xóa. Các trường hợp loại trừ chung bao gồm khi cần xử lý: để thực hiện quyền tự do ngôn luận và thông tin; để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý; hoặc để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

  9.5 Trong một số trường hợp, bạn có quyền hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình. Những trường hợp đó là: bạn tranh cãi về tính chính xác của dữ liệu cá nhân; việc xử lý là trái pháp luật nhưng bạn phản đối việc xóa; chúng tôi không còn cần dữ liệu cá nhân cho mục đích xử lý của chúng tôi nữa, nhưng bạn yêu cầu dữ liệu cá nhân để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý; và bạn đã phản đối việc xử lý, đang chờ xác minh phản đối đó. Khi việc xử lý bị hạn chế trên cơ sở này, chúng tôi có thể tiếp tục lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chỉ xử lý nó theo cách khác: với sự đồng ý của bạn; để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý; để bảo vệ quyền của một thể nhân hoặc pháp nhân khác; hoặc vì lý do lợi ích công cộng quan trọng.

  9.6 Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với lý do liên quan đến tình huống cụ thể của bạn, nhưng chỉ trong phạm vi cơ sở pháp lý cho việc xử lý đó là việc xử lý đó là cần thiết để: thực hiện một nhiệm vụ được thực hiện trong lợi ích công cộng hoặc việc thực hiện bất kỳ thẩm quyền chính thức nào được giao cho chúng tôi; hoặc các mục đích vì lợi ích hợp pháp mà chúng tôi hoặc bên thứ ba theo đuổi. Nếu bạn phản đối như vậy, chúng tôi sẽ ngừng xử lý thông tin cá nhân trừ khi chúng tôi có thể chứng minh được cơ sở hợp pháp thuyết phục cho việc xử lý vượt quá lợi ích, quyền và quyền tự do của bạn hoặc việc xử lý nhằm mục đích thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

  9.7 Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp (bao gồm cả việc lập hồ sơ cho mục đích tiếp thị trực tiếp). Nếu bạn phản đối như vậy, chúng tôi sẽ ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích này.

  9.8 Trong phạm vi cơ sở pháp lý cho việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là:

  • Sự đồng ý

  • Hoặc, Rằng việc xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng và việc xử lý đó được thực hiện bằng phương tiện tự động, bạn có quyền nhận dữ liệu cá nhân của bạn từ chúng tôi ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và có thể đọc được bằng máy. Tuy nhiên, quyền này không áp dụng khi nó ảnh hưởng xấu đến các quyền và tự do của người khác.

  9.9 Trong phạm vi cơ sở pháp lý cho việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn là sự đồng ý, bạn có quyền rút lại sự đồng ý đó bất cứ lúc nào. Việc rút tiền sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý trước khi rút tiền.

 10. LƯU GIỮ VÀ XÓA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

  10.1 Mục 10 này đặt ra các chính sách và quy trình lưu giữ dữ liệu của chúng tôi, được thiết kế để giúp đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý liên quan đến việc lưu giữ và xóa dữ liệu cá nhân.

  10.2 Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý cho bất kỳ mục đích nào sẽ được lưu giữ cho đến khi chúng tôi nhận được yêu cầu xóa từ bạn.

  10.3 Bất chấp các quy định khác của Mục 10 này, chúng tôi có thể lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong trường hợp việc lưu giữ đó là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo hoặc để bảo vệ lợi ích sống còn của bạn hoặc lợi ích sống còn của một thể nhân khác.

 11. TÔI CÓ THỂ HỎI AI NẾU CÓ THÊM CÂU HỎI?

  Nếu có thêm thắc mắc về quyền riêng tư thông tin của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email tới chúng tôi tại: [email protected]